درباره ما

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

کانون خبر ایران

****

مدر مسئول و صاحب امتیاز :

حمیدرضا حدائق

Director General and the concessionaire

hamidreza hadaeghi

سردبیر و قائم مقام  :

مهدی آدینه

Administration Manager:

mehdi adineh

 

 

انتشار خبرها در جوامع مجازی