درباره ما : کانون خبر ایران

پایگاه خبری و اطلاع رسانی کانون خبر ایران

****

مدیر مسئول و صاحب امتیاز :

حمیدرضا حدائق

Director General and the concessionaire

hamidreza hadaegh


سردبیر : رقیه امیری

chief editor: roghayeh amiri

رقیه امیری سردبیر کانون خبر ایران

رقیه امیری سردبیر کانون خبر ایران

دبیر سرویس فرهنگی : مهدی آدینه


 

درباره ما : کانون خبر ایران

کانون خبر ایران یک رسانه مستقل است که مهمترین رسالتش حقیقت‌گویی و توجه به ارزشهاست.

از آنجایی که میهن عزیزمان ایران امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت، یکدلی و امید است کانون خبر ایران رسالت خود را پبگیری مطالبات مردمی و انتشار امید و نشاط در جامعه و نیز تقویت حس همدلی و وحدت می داند .

همچنین از آنجا که یکی دیگر از  مهمترین رسالت های امروز رسانه های کشور گفتمان سازی آرمانهای انقلاب، بصریت افزایی و آگاهی بخشی است ، آرزو مندیم بتوانیم در گفتمان سازی آرمانهای انقلاب  موثر عمل کنیم .

 

در عصر حساس کنونی که رسانه ها در تنویر افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارند و این ابزار رکن چهارم دموکراسی محسوب می شود در کنار جریان آزاد اطلاعات ما نیز امیدواریم بتوانیم از این ابزار بخوبی استفاده کنیم.
در شرایط کنونی که انتظار بیشتری از رسانه ها است  آمید داریم تا از تخریب رسانه ای دشمن عقب نمانیم و ما نیز بتوانیم نقش آگاهی بخشی را بخوبی ایفا کنیم.
 ما معتقد هستیم جامعه ما به خبرهای واقعی نیاز دارد و وظیفه‌ و رسالت خود می دانیم  که هواقعیت ها را بیان کنیم و امانتدار رسالتی باشیم که بر عهه ما قرار داده شده است .

کانون خبر ایران معتقد است که مهم‌ترین ویژگی یک رسانه این است که  به اهداف و ارزش‌های متعالی جامعه خویش پایبند باشد و از جاده درستی خارج نشود.

و همچنین در دنیای امروز که ارتباط و سرعت در تعامل یک اصل محسوب می‌شود. رسانه موفق است که ارتباطات را متناسب با هدف بزرگتری تنظیم می‌کند.

و بر مبنای همان هدف بزرگتر ما نیز اولویت‌ها را در کانون خبر ایران براساس ارزش‌ها در نظر داریم و نسبت به آنها وفادار باقی خواهیم ماند .

ما در کانون خبر ایران معتقدیم که رسانه باید پایدار و پناهگاه باشد برای کسانی که به دنبال حقیقت هستند و به یاری پروردگار این ویژگی اصلی این رسانه خواهد بود .

 
 
انتشار خبرها در جوامع مجازی